Polecane

Co obejmuje ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym. Do jego wykupienia zobowiązani są wszyscy właściciele pojazdów, niezależnie od częstotliwości ich użytkowania. Warto więc poznać zasady działania polisy OC.

Ubezpieczenie OC (odpowiedzialność cywilna) uregulowane jest wustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Z reguły umowę ubezpieczenia OC zawiera się na okres 12 miesięcy. W niektórych, ściśle określonych przepisami sytuacjach, właściciele pojazdów mogą zawrzeć umowę ubezpieczenia krótkoterminowego. Zobacz zatem jaki jest zakres i koszt polisy OC?

Zakres ubezpieczenia OC

Jak już wspomnieliśmy zakres OC komunikacyjnego został określony ustawowo co oznacza, że  jest taki sam w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym. Zgodnie z art. 34 ustawy polisa OC obejmuje szkody wyrządzone przez właściciela lub kierującego pojazdem mechanicznym  w związku z ruchem tego pojazdu, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Polisa ubezpieczeniowa OC pokrywa koszty szkód osobowych i rzeczowych. Oznacza to, że w przypadku poważnego zdarzenia, w ramach którego zniszczeniu ulegnie samochód lub jakaś osoba dozna obrażeń, które spowodują u niej uszkodzenie zdrowia lub utratę życia, z polisy sprawcy zostaną pobrane środki na zrekompensowanie powstałych szkód. Polisa OC chroni zatem ubezpieczonego przed ponoszeniem kosztów likwidacji szkód, które wyrządził on osobom trzecim. W tym przypadku towarzystwo ubezpieczeniowe nigdy nie wypłaca odszkodowania sprawcy.

Ile wynoszą sumy gwarancyjne OC?

Odpowiedzialność ubezpieczycieli jest limitowana do wysokości sumy gwarancyjnej.  Zgodnie z art. 36 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:

  • w przypadku szkód na osobie: 5 210 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
  • w przypadku szkód w mieniu: 1 050 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

Ubezpieczenie OC zapewnia wypłatę odszkodowania osobom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych. Jeżeli sprawca kolizji lub wypadku nie posiadał ubezpieczenia OC, to odszkodowanie wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Wyłączenia odpowiedzialności OC

Ubezpieczyciele nie odpowiadają za wszystkie szkody spowodowane przez ubezpieczonego. W niektórych sytuacjach mają także prawo dochodzić zwrotu wypłaconego odszkodowania od sprawcy wypadku.

Zgodnie z art. 38 ustawy ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód rzeczowych wyrządzonych przez kierującego posiadaczowi auta, a także za szkody:

  • w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu;
  • polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych itd.;
  • polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.

Jak wybrać ubezpieczenie OC?

Jak już wspomnieliśmy zakres ubezpieczenia OC uregulowany jest w ustawie. Wybierając OC należy zatem kierować się przede wszystkim jego ceną. Na wysokość składki ubezpieczenia OC wpływa, w szczególności wiek kierowcy, staż za kółkiem, zniżki, sposób użytkowania samochodu, jego model, marka, rok produkcji czy wielkość silnika.

Wybór korzystnej oferty mogą ułatwić kalkulatory składek, które dostępny są na stronach internetowych większości ubezpieczycieli lub porównywarki ubezpieczeniowe online. Ponadto o pomoc w tej kwestii można zwrócić się do agenta ubezpieczeniowego.

Ubezpieczenie OC a AC

W odróżnieniu od OC, ubezpieczenie AC  (autocasco) jest dobrowolne i można wykupić je w dowolnym momencie. Zakres polisy tego rodzaju nie jest regulowany przepisami prawa oznacza to, że jest on różny w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych. Najczęściej ochronie podlegają szkody, które powstały wskutek:

  • kolizji z innym pojazdem lub pojazdami, przedmiotem, osobami czy zwierzętami;
  • zniszczeń dokonanych przez osoby trzecie;
  • działań sił natury lub zdarzeń losowych;
  • działań czynnika termicznego lub chemicznego.

AC nie zawsze obejmuje kradzież pojazdu lub jego wyposażenia. W przypadku tego typu świadczenia, jeśli zakres ochrony obejmował określone zdarzenia, to ubezpieczony otrzymuje odszkodowanie lub likwidowane są szkody.