Home » มฤตยูเขียว (มฤตยูเขียว#1) by จินตวีร์ วิวัธน์
มฤตยูเขียว (มฤตยูเขียว#1) จินตวีร์ วิวัธน์

มฤตยูเขียว (มฤตยูเขียว#1)

จินตวีร์ วิวัธน์

Published
ISBN :
Paperback
721 pages
Enter the sum

 About the Book 

ใบของตนไมประหลาดใบหนึงทีมีลักษณะเหมือนงูมากทีสุดและมีความยาวกวาเพือน รวบตวัดรอบคอของเขาแนนเหมือนมีชีวิตจิตใจ ชายหนุมรูสึกวาเขาถูกสิงนันฉุดกระชากรางกายเขาสูลำตนของมัน แลวใบอืนๆ ทีมีลักษณะคลายงูตัวเลกตัวนอยกกลุมรุมรัดรอบแขนรอบขาและลำตัวของเขายุบยัMoreใบของต้นไม้ประหลาดใบหนึ่งที่มีลักษณะเหมือนงูมากที่สุดและมีความยาวกว่าเพื่อน รวบตวัดรอบคอของเขาแน่นเหมือนมีชีวิตจิตใจ ชายหนุ่มรู้สึกว่าเขาถูกสิ่งนั้นฉุดกระชากร่างกายเข้าสู่ลำต้นของมัน แล้วใบอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายงูตัวเล็กตัวน้อยก็กลุ้มรุมรัดรอบแขนรอบขาและลำตัวของเขายุ่บยั่บไปหมด เหมือนตกอยู่ในอ้อมโอบของงูจริงๆ นับพัน ร่างกายของเขาทั้งร่างดูเหมือนจะจมหายไปในใบสีเขียวกลมที่รุมล้อมรัดแน่นจนมองไม่เห็นตัวมันเป็นมฤตยูเขียวแท้ๆ!